Artikel 1.        Algemeen

 1. YILDIRIM Juridisch Advies is een naar Nederlands recht opgericht eenmanszaak, opgericht en gevestigd te Amsterdam, die zich ten doel stelt het verstrekken van juridisch advies, het voeren van juridische procedures in opdracht van derden en het juridisch/administratief vertegenwoordigen van particulieren en (kleine) ondernemers.
 2. Deze algemene voorwaarden (“de Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen (inclusief aanbiedingen, offertes, precontractuele situaties en overeenkomsten) tussen YILDIRIM Juridisch Advies (hierna: “YILDIRIM Juridisch Advies”), en een derde (hierna: “de opdrachtgever”) waarop YILDIRIM Juridisch Advies deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 3. Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de Algemene Voorwaarden respectievelijk in iedere overeenkomst waarop zij van toepassing zijn verklaard (“de overeenkomst”), zijn slechts geldig indien YILDIRIM Juridisch Advies deze schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard. Wijzigingen en aanvullingen gelden alleen voor de desbetreffende overeenkomst(en).
 1. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft al het overige in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. YILDIRIM Juridisch Advies en de opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Artikel 2         Offertes en overeenkomsten

 1. Alle offertes van YILDIRIM Juridisch Advies zijn vrijblijvend. YILDIRIM Juridisch Advies kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 2. De overeenkomst tussen YILDIRIM Juridisch Advies en de opdrachtgever komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever schriftelijk of mondeling YILDIRIM Juridisch Advies een opdracht geeft voor het verrichten van enige diensten en YILDIRIM Juridisch Advies deze opdracht accepteert.
 3. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod dan is YILDIRIM Juridisch Advies daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij YILDIRIM Juridisch Advies anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht YILDIRIM Juridisch Advies niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
 6. YILDIRIM Juridisch Advies behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van reden te weigeren.
 7. In het geval dat zij dit wenselijk, dan wel noodzakelijk acht voor een juiste uitvoering van de door de opdrachtgever aan haar verstrekte opdracht, is YILDIRIM Juridisch Advies bevoegd om bij de uitvoering van de betreffende opdracht andere deskundigen in te schakelen. Indien hier extra kosten aan verbonden zijn zal YILDIRIM Juridisch Advies uitsluitend na voorafgaand overleg met de opdrachtgever de benodigde deskundige inschakelen. De kosten van de door YILDIRIM Juridisch Advies ingeschakelde deskundige zullen vervolgens worden doorberekend aan de opdrachtgever.

Artikel 3         Contractsduur; uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

 1. De overeenkomst tussen YILDIRIM Juridisch Advies en de opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever YILDIRIM Juridisch Advies derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. YILDIRIM Juridisch Advies dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 3. YILDIRIM Juridisch Advies zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. YILDIRIM Juridisch Advies heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan YILDIRIM Juridisch Advies een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden.
 5. Indien de opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens YILDIRIM Juridisch Advies gehouden is, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van YILDIRIM Juridisch Advies daardoor direct of indirectontstaan.
 6. Indien YILDIRIM Juridisch Advies met de opdrachtgever een vast honorarium of een vaste vergoeding overeenkomt, dan is YILDIRIM Juridisch Advies niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze vergoeding zonder dat de opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving.

Artikel 4         Overmacht

 1. In geval van overmacht is YILDIRIM Juridisch Advies gerechtigd om, zonder gerechtelijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang de omstandigheid die de overmacht oplevert voortduurt, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, zonder tot enige schadevergoeding of boete gehouden te zijn. In geval van opschorting zal YILDIRIM Juridisch Advies alsnog gerechtigd zijn de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop YILDIRIM Juridisch Advies geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor YILDIRIM Juridisch Advies niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
 3. YILDIRIM Juridisch Advies is steeds gerechtigd betaling te vorderen van de werkzaamheden c.q. verschotten welke ter uitoefening van de betreffende overeenkomst zijn verricht c.q. verschuldigd zijn geworden voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheden sprake was.

Artikel 5         Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door YILDIRIM Juridisch Advies aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door YILDIRIM Juridisch Advies aangegeven. YILDIRIM Juridisch Advies is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1,5% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. YILDIRIM Juridisch Advies heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. YILDIRIM Juridisch Advies kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. YILDIRIM Juridisch Advies kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 4. De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan YILDIRIM Juridisch Advies verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 van boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 5. Indien de opdrachtgever in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. Het verzuim van de opdrachtgever die een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (particuliere opdrachtgever), treedt in nadat hij is aangemaand tot betaling binnen veertien dagen na de dag van aanmaning en betaling uitblijft. In de aanmaning wordt eveneens aangegeven wat de gevolgen van het uitblijven van betaling zijn. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien YILDIRIM Juridisch Advies echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren en de opdrachtgever geen natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (zakelijke opdrachtgever), komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald. De opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 6         Garanties

 1. YILDIRIM Juridisch Advies garandeert dat zij de overeengekomen werkzaamheden naar beste kunnen zal verrichten. YILDIRIM Juridisch Advies gaat uit van de juistheid van de gegevens en informatie verstrekt door de opdrachtgever en aanvaardt hiervoor dan ook geen enkele aansprakelijkheid. Het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens door de opdrachtgever geeft YILDIRIM Juridisch Advies het recht de overeenkomst te ontbinden. Ofschoon de opdracht door YILDIRIM Juridisch Advies naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap wordt uitgevoerd, kan YILDIRIM Juridisch Advies derhalve geen garanties geven met betrekking tot de resultaten van de door haar verrichte handelingen en verstrekte adviezen.
 2. Ingeval een termijn wordt gesteld voor de indiening van documenten of gegevens, dan wel voor welke actie ook, zal YILDIRIM Juridisch Advies naar beste vermogen de benodigde actie tijdig nemen. In alle gevallen geldt dat de opdrachtgever verantwoordelijk is voor de tijdige levering van de benodigde documenten c.q. gegevens. YILDIRIM Juridisch Advies is, bij gebreke aan duidelijke instructies van opdrachtgever, te allen tijde gerechtigd, doch nooit verplicht, naar eigen inzicht te handelen, zulks voor rekening en risico en op kosten van opdrachtgever. De opdrachtgever verleent hierbij daartoe een uitdrukkelijke volmacht. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zal YILDIRIM Juridisch Advies niet verplicht zijn de haar opgedragen werkzaamheden voor of op een bepaald tijdstip te verrichten.

Artikel 7         Aansprakelijkheid

 1. Indien YILDIRIM Juridisch Advies aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. YILDIRIM Juridisch Advies is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat YILDIRIM Juridisch Advies is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. Op grond van de aard van de werkzaamheden van YILDIRIM Juridisch Advies en de subjectieve beoordelingsaspecten die daarbij steeds een rol spelen is YILDIRIM Juridisch Advies niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit haar werkzaamheden behoudens in geval van opzet dan wel grove schuld.
 4. De bewijslast met betrekking tot enige beweerdelijke aansprakelijkheid van YILDIRIM Juridisch Advies berust bij de opdrachtgever. De opdrachtgever aanvaardt deze bewijslast.
 5. De opdrachtgever zal YILDIRIM Juridisch Advies vrijwaren ten aanzien van aanspraken van derden voor schade die verband houdt of voortvloeit uit de overeenkomst dan wel enig door YILDIRIM Juridisch Advies ingevolge de overeenkomst verrichte (rechts)handelingen of verstrekte juridische adviezen.

Artikel 8         Opschorting en ontbinding van de overeenkomst

 1. YILDIRIM Juridisch Advies is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt. Voorts is YILDIRIM Juridisch Advies bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van YILDIRIM Juridisch Advies kan worden gevergd.
 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van YILDIRIM Juridisch Advies op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien YILDIRIM Juridisch Advies de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 3. Indien YILDIRIM Juridisch Advies tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 4. Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is YILDIRIM Juridisch Advies gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 5. Indien de opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is YILDIRIM Juridisch Advies gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 6. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het YILDIRIM Juridisch Advies vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van YILDIRIM Juridisch Advies op de opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 9         Intellectuele eigendom

 1. YILDIRIM Juridisch Advies behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. YILDIRIM Juridisch Advies heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 10       Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij YILDIRIM Juridisch Advies partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van YILDIRIM Juridisch Advies is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft YILDIRIM Juridisch Advies het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

mr. H. Yildirim, alle rechten voorbehouden.