Studieachtergrond / Ervaring

 • Bachelor- en Masterstudie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam met Privaatrecht als afstudeerrichting. Verdieping: ondernemingsrecht en arbeidsrecht.
 • Twee jaar lang werkzaam als student-lid van het College van Beroep voor de Examens (CvBE) bij Hogeschool InHolland.
 • Ruim een jaar werkzaam geweest bij Rechtswinkel Bijlmermeer als Rechtswinkelier (juridisch advies).
 • Werkzaam bij een instantie op het gebied van het sociale zekerheidsrecht.
 • Vele kleine/middelgrote opdrachten uitgevoerd als juridisch medewerker.

Advocaat niet altijd verplicht

Het is niet altijd verplicht om een advocaat in te schakelen. Een jurist kan in vele gevallen voor u optreden als belangenbehartiger. Een jurist kan u o.a. bij de volgende procedures bijstaan:

 • Kort geding bij de civiele rechter
 • Arbeidszaken (voor de kantonrechter)
 • Ambtenarenzaken
 • Sociale zaken
 • Bestuursrechtelijke zaken
 • Huurzaken
 • Consumentenzaken

In zaken waarbij u zich verplicht dient bij te laten staan door een advocaat kunnen wij u doorverwijzen. Bij de kantonrechter geldt geen verplichte procesvertegenwoordiging door een advocaat, bij de rechtbank wel. Bij de rechtbank komen zaken voor wanneer het gaat om een vordering van boven de € 25.000, bij faillissementen en familiezaken. In hoger beroep of cassatie heeft u altijd een advocaat nodig.

Optreden als gemachtigde

Door middel van een machtigingsformulier geeft u volmacht aan een gemachtigde. De gemachtigde kan onder andere namens u brieven schrijven, bellen met de wederpartij of met een instantie en het woord voeren tijdens een zitting. De bevoegdheid van de gemachtigde vloeit voort uit artikel 60 Boek 3 Burgerlijk Wetboek en artikel 80 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Nadat u volmacht heeft verleend kunt u rekenen op een duidelijke en snelle aanpak.

Artikel 60 Boek 3 Burgerlijk Wetboek (BW)
1. Volmacht is de bevoegdheid die een volmachtgever verleent aan een ander, de gevolmachtigde, om in zijn naam rechtshandelingen te verrichten.
2. Waar in deze titel van rechtshandeling wordt gesproken, is daaronder het in ontvangst nemen van een verklaring begrepen.

Artikel 80 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)
1. In zaken waarin partijen in persoon kunnen procederen, kunnen zij zich laten bijstaan of zich door een gemachtigde laten vertegenwoordigen.
2. De kantonrechter kan van een gemachtigde overlegging van een schriftelijke volmacht verlangen.
3. Het tweede lid is niet van toepassing op advocaten, procureurs en deurwaarders.
4. Partijen worden geacht tot aan het eindvonnis bij de gemachtigde woonplaats te hebben gekozen, tenzij zij hebben verklaard een andere woonplaats te hebben gekozen.

Begrippenlijst

Het is voor een partij in een bepaalde zaak verstandig om bepaalde begrippen te herkennen als ze voorkomen. Zo hanteren overheidsorganen bepaalde begrippen die in een specifieke omstandigheid bepaalde handelingen vereisen. Het is u aan te raden om www.rechtspraak.nl te bezoeken en definities van begrippen op te zoek waarvan u de betekenis niet kent.

Voor een directe link: www.rechtspraak.nl/Recht-In-Nederland/JuridischeBegrippenlijst/