Juridisch Advies

Privaatrecht

Privaatrecht, ook wel bekend als burgerlijk recht of civiel recht omvat alle soorten rechtsverhoudingen tussen natuurlijke en/of rechtspersonen onderling. Het is het rechtsgebied waarin de meeste geschillen ontstaan waarbij een rechter aan te pas moet komen. Onder privaatrecht vallen onder andere de subgebieden arbeidsrecht, huurrecht en contractenrecht.

De meeste conflicten ontstaan bij het niet nakomen van bepaalde afspraken die gelden tussen partijen. Het staat eenieder vrij om de rechter te verzoeken om een uitspraak te doen als een conflict niet opgelost kan worden zonder tussenkomst van een derde. Uiteraard is het aan te raden dat partijen onderling een oplossing bedenken voor het gerezen geschil. Yildirim Juridisch Advies staat u met raad en daad bij.

Onder het privaatrecht vallen o.a. de volgende rechtsgebieden: arbeidsrecht, huurrecht, contractrecht, algemene voorwaarden en aansprakelijkheidsrecht.


Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht is een onderdeel van het privaatrecht, dat zich bezighoudt met het uitoefenen van een bedrijf. Er valt in dit rechtsgebied een onderscheid te maken tussen het rechtspersonenrecht en het vennootschapsrecht. De Naamloze Vennootschap (NV) en de Besloten Vennootschap (BV) zijn rechtspersonen. Het vennootschapsrecht omvat de maatschap, de vennootschap onder firma (vof), de eenmanszaak en de commanditaire vennootschap (cv).

Als bestuurder heeft u een zware taak bij het besturen van een organisatie. Deze organisatie kan een bedrijf zijn met winstoogmerk of een vereniging (winst niet toegestaan). Wat mag wel en wat mag niet? Welke rechtsvorm zal ik kiezen? Hoe dienen besluiten genomen te worden? Hoe zit het met uw aansprakelijkheid? Deze en andere vragen kunnen en zullen rijzen. Het is dan belangrijk dat u een gedegen advies krijgt waardoor u schade aan uw organisatie voorkomt. Het maakt niet uit of u advies nodig heeft voor een grote of een kleinere organisatie, wij staan u graag te woord.

Zuidas bewerkt2


photodune-3598692-my-move-m

Arbeidsrecht

Het Arbeidsrecht is een belangrijk onderdeel van het privaatrecht. Dit rechtsgebied regelt de betrekkingen tussen een werkgever en de werknemer. Beide partijen gaan verplichtingen over en weer aan en hebben rechten die voortvloeien uit de wet en/of overeenkomst. Zo is een werkgever verplicht om ervoor te zorgen dat de werknemer in een veilige omgeving kan werken. De werknemer is verplicht om zich te houden aan de voorschriften en aanwijzingen van de werkgever.

Wij adviseren u graag over de volgende onderwerpen: de inhoud van arbeidsovereenkomsten, over het voorkomen van ongelukken op de arbeidsplaats, over uw verplichtingen tijdens ziekte, over ontslag tijdens dienstbetrekking en de gevolgen daarvan. Er zijn nog talloze andere onderwerpen waarover u juridisch advies kunt inwinnen. Wij nodigen u uit om in contact met ons te treden zodat u weet wat uw rechten én verplichtingen zijn.


Bestuursrecht

Het bestuursrecht, ook wel bekend als administratief recht of administratieve recht heeft betrekking op de ordening van de relatie tussen openbaar bestuur en burgers. De overheid bemoeit zich actief met de samenleving en heeft daarvoor de nodige bevoegdheid (staatsrechtelijk). Als burger komen wij de overheid op verschillende plekken tegen. Een politieagent die u wijst op het naleven van de wet met betrekking tot bepaalde regels die er gelden, het gemeentebestuur die voorwaarden stelt aan het verkrijgen van een vergunning of de uitkering die door overheidsinstanties wordt verstrekt.

Er zijn verschillen tussen de begrippen van het privaatrecht en begrippen van het bestuursrecht. Deze zijn van essentieel belang, omdat een succesvol beroep op bepaalde rechten op de juiste wijze plaats zal moeten vinden. Yildirim Juridisch Advies heeft ervaring met het in contact treden met de overheid en het procederen tegen een overheidsinstantie (bestuursorgaan).

Bestuursrecht


socialezekerheid

Sociaal Zekerheidsrecht

Sociale zekerheid is een publiek stelsel dat bedoeld is om inkomen en/of verzorging te garanderen voor natuurlijke personen of gezinnen (of andere samenlevingsvormen) die, tijdelijk of blijvend, niet (langer) in staat worden geacht om zelf in (voldoende) inkomen en/of verzorging te voorzien. Sociale zekerheid kan de vorm aannemen van een uitkering, een meestal periodiek verstrekte som geld of van een voorziening.

Wij staan u bij het aanvragen van een ZW-uitkering, WIA-uitkering of een WW-uitkering. Bij een afwijzing kijken wij samen met u naar de mogelijkheden en adviseren wij over de bezwaarschriftprocedure.

Bij Yildirim Juridisch Advies hebben wij ruime ervaring met het aanvragen van een uitkering bij het UWV en het voeren van een bezwaarschriftenprocedure bij een eventuele afwijzing.